https://www.fzlzl.com/cqsf5r9391/

https://www.luckyol.com/23kb04/

https://www.luckyol.com/6mx0vq/

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.luckyol.com/87pz77/

https://www.luckyol.com/b95rgs/

https://www.luckyol.com/ape47d/

https://www.fzlzl.com/cqsf13x7n7/

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.luckyol.com/shaynv/

https://www.luckyol.com/396384/

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.luckyol.com/28ua98/

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.luckyol.com/0p2vd6/

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.luckyol.com/tytyjw/

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.luckyol.com/752364/

https://www.luckyol.com/ko80q1/

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.luckyol.com/rmw8fj/

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.luckyol.com/6jdrfb/

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.luckyol.com/z01d8w/

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.luckyol.com/4032q2/

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

https://www.luckyol.com/5c9835/

https://www.luckyol.com/qcf7na/

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.fzlzl.com/cqv33/h3r.html

https://www.luckyol.com/7dfvc9/

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdxd3nt/

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

https://www.fzlzl.com/cqsff5xhj3/

https://www.luckyol.com/972160/

https://www.luckyol.com/96iigs/

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.luckyol.com/9gi8db/

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.luckyol.com/793ng0/

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3771f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.luckyol.com/71s1qf/

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75959/

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.luckyol.com/53e9oj/

https://www.luckyol.com/lgk3i4/

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.luckyol.com/jny9jn/

https://www.fzlzl.com/cqsf995775/

https://www.luckyol.com/z01d8w/

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.luckyol.com/knz360/

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.luckyol.com/5c9835/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.fzlzl.com/cqsf715d39/

https://www.luckyol.com/knz360/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1399/

https://www.fzlzl.com/cqsft15593/

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.luckyol.com/18016g/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.luckyol.com/knz360/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.luckyol.com/kyo4oj/

https://www.luckyol.com/lpn3bf/

https://www.luckyol.com/56ldkf/

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.luckyol.com/0oj675/

https://www.luckyol.com/smy8sf/

https://www.fzlzl.com/cqsfz97711/

https://www.fzlzl.com/cqsfv9nr77/

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.luckyol.com/p3241q/

https://www.luckyol.com/n0s5x3/

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdxd3nt/

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.fzlzl.com/cqsfd7bf33/

https://www.luckyol.com/96iigs/

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

https://www.luckyol.com/jny9jn/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.fzlzl.com/cqsfbl5393/

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

https://www.luckyol.com/7d797v/

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.luckyol.com/smy8sf/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.luckyol.com/972160/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1d193/

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.luckyol.com/mi5489/

https://www.luckyol.com/28q1bf/

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf511r37/

https://www.luckyol.com/8rf27n/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.luckyol.com/74moqy/

https://www.luckyol.com/06vlav/

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.luckyol.com/6jdrfb/

https://www.luckyol.com/470qzm/

https://www.luckyol.com/300wh7/

https://www.luckyol.com/4a870a/

https://www.luckyol.com/37s4nb/

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.luckyol.com/ju8040/

https://www.fzlzl.com/cqsf9l3p7l/

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.luckyol.com/7e81bw/

https://www.luckyol.com/8384gc/

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3n5395/

https://www.fzlzl.com/cqsfdxd3nt/

https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

https://www.luckyol.com/6ih7wr/

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.luckyol.com/68853p/

https://www.luckyol.com/7toy89/

https://www.luckyol.com/37s4nb/

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.luckyol.com/jhk6lf/

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1399/

https://www.fzlzl.com/cqsf3r99f5/

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.fzlzl.com/cqsff5xhj3/

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.luckyol.com/7xa2d2/

https://www.luckyol.com/754dcj/

https://www.luckyol.com/knz360/

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.luckyol.com/ptn0tk/

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.luckyol.com/7rv8xb/

https://www.fzlzl.com/cqsf53z17p/

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.luckyol.com/2tj7dx/

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.luckyol.com/bou5a4/

https://www.luckyol.com/7d797v/

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.fzlzl.com/cqsf13bl35/

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.luckyol.com/754dcj/

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.fzlzl.com/cqsfjt5fv1/

https://www.luckyol.com/9d73ni/

https://www.luckyol.com/82v2na/

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1zn591/

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.luckyol.com/7toy89/

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.luckyol.com/5bn4u4/

https://www.fzlzl.com/cqsft79971/

https://www.luckyol.com/8tz2re/

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.luckyol.com/1su7vq/

https://www.luckyol.com/9g283s/

https://www.luckyol.com/27yabx/

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.luckyol.com/0dx8ps/

https://www.luckyol.com/yupfts/

https://www.fzlzl.com/cqsfnn37d9/

https://www.luckyol.com/28ua98/

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.luckyol.com/9351p6/

https://www.luckyol.com/09fvbd/

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

http://fiktwe.garvin.cn

http://q30kxo.theismix.com

http://w64c3z.yizuhome.cn

http://1nuzbj.npkfas.com

http://sad0j6.levinent.com

http://ayftbu.labiadr.com

http://oxum9u.bandebrewing.com

http://zckobj.fuzzine.com

http://or111a.vivomeuidolo.com

http://6dapsf.yunke5.com

河北盛文汽车贸易有限公司 (汽车贸易)

1公司简介

编辑本段 回目录

河北盛文汽车贸易有限公司 (以下简称河北盛文)成立于2003 12月,是具备独立法人资格、自主经营、独立核算、自负盈亏的股份制 公司,是北京现代在河北省会授权经营的特许经销商 ,集整车销售、维 修服务、配件供应、信息反馈于一体的标准4S 店。 河北盛文位于石家庄北二环东路86号(国际汽车贸易园区)(建华大 街与北二环交叉口东行500米),总占地面积6240平米。本公司全部依照北京现代标准4S店的要求建设。拥有现代化的办公设备、汽车展厅、数字通讯,售后车间配备先进的自动电脑检测系统、大架校正仪、四轮定位仪以及厂家配备的专用工具等设备。

同时为客户还建有齐全的客户休息室、棋牌室以及电脑游戏室等休息区。为客户享受到优质标准的服务奠定了基础。我盛文公司秉着“诚实守信、感动服务、持续优质、顾客满意”的质量方针。立足长远,耕耘市场,全面制定企业发展战略。本着诚实守信的经营之道,真诚使每一位客户感受我公司优质的产品和热情的服务。河北盛文售后以“零距离的温暖”为服务宗旨。根据用户的不同需求,制定了多项服务标准,“想用户之所想,做用户之所需”,开展多元化、个性化、人性化服务,一切均以用户的需求为服务标准,将每一个细节做好做实,同时盛文公司还设有24小时维修预约热线,早晚值班等服务,使客户免除后顾之忧。

河北盛文曾获北京现代区域优秀特约店、河北省十佳4S店、售后维修站获得全国优秀维修站第一名等荣誉。盛文公司全体员工将以优质的产品、贴心的服务与您共创未来美好的明天。

河北盛文主要经营北京现代生产的包括索纳塔、伊兰特、 SUV 途胜、 NF御翔、雅绅特等多款系列轿车,伊兰特在 “ 中国汽车市场调查 ” 的评选中,同级车型中独得 “ 年度性价比最优车型 ” 、 “ 中国理想家用轿车 ” 。索纳塔获得了国际市场的好评,获得美国权威消费者调研机构所得结果 “ 品质优秀奖 ” 、喜获 J.D.POWER 汽车 “ 质量评比第一名 ” 。 SUV 途胜更是获得了 日本产业设计 2004 最佳设计奖、加拿大汽车专业记者协会 2005 年度车型、美国 J D POWER 2005 新车品质指数名列前茅、美国 STRATEGIC VISION2005 汽车总体价值指数评比第一名。 NF 御翔 ,在获得美国 NHTSA 五星安全认证后,在日本产业设计振兴会主办的设计评审中,再度夺冠——“最佳工业设计”奖, 北京现代凭借其优良的性价比、先进的销售理念、完善的售后服务在中国汽车市场突飞猛进。

2企业文化

编辑本段 回目录

我们秉承“诚信守法、满足客户需求、增强客户满意是我们始终不渝的追求”的质 量方针。

我们承诺在经营工作中,作为北京现代汽车特许经销商,严格执行北京现代汽车有限公司的各项管理制度及作业标准,精益求精,不断持续改进。

设立24小时销售咨询和维修救援服务热线,配备服务车、拖车、替换车,保证客户时时安枕无忧,随时随地都能得到最迅捷的高品质专业服务。

现代汽车精神---奋力拼搏、团结协作、知难而进、志在必得.

3地址

编辑本段 回目录

石家庄市北二环东路86号(国际汽车贸易园区)

参考资料

[添加]
暂无参考资料!!
传奇1.76精品新服网 这既扩大了干部选拔的范围,又保障了干部选拔的质量。

本词条内容由国搜百科根据相关资料编纂,仅供参考。如有问题,可联系我们修订、完善或删除。也欢迎更多热爱知识共享、有志于词条编纂的专业人士参与国搜百科创建。联系电话:010-87869809 合作邮箱:baike@chinaso.com 交流QQ群:5332181520

百科 更多?
许良镇 德胜村 崖头镇 静海县海福花园 巴拉嘎尔苏木 清水河一路 豆罗镇 陶家埭村委 广开大街 物理科学学院 宏道村 小港区 合浦县 小店 河排林场 王堂村委会 国营杨岔山林场 西教场 合义乡 西固区 韩家旺 王乐石 芭蕉 庙城东 八桂
早点加盟小吃 上海早点加盟店 传统早餐店加盟 春光早餐加盟 早饭加盟
早点加盟网 早龙早餐加盟 早餐早点店加盟 哪里有早点加盟 广式早餐加盟
天津早点加盟有哪些 港式早餐加盟 早餐免费加盟 早点工程加盟 烤肉加盟
杨国福麻辣烫加盟 春光早点加盟 早餐粥加盟 特色早点小吃加盟 油条早餐加盟